Z fotografickej tvorby Ľubomíra Schmidu
Slovenskí nositelia vyznamenaní FIAP: Ľubomír Schmida AFIAP

MAĽOVANÉ SVETLOM

z cyklu Živly zeme 1980 - 2013

ĽUBOMÍR SCHMIDA, od narodenia žije a pracuje v Ružomberku. Od roku 1980 je členom Fotoklubu pri Liptovskom múzeu v Ružomberku a od roku 1982 členom Zväzu slovenských fotografov. Prvú autorskú výstavu v minigalérii Liptovského múzea v Ružomberku pripravil v roku 1983. O tri roky neskôr získal 1. miesto v celoštátnej súťaži Zlatá ihla. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich i zahraničných výstavách, pôsobí ako lektor na fotografických seminároch. Od roku 1995 je predsedom Zväzu slovenských fotografov so sídlom v Ružomberku, kde sa organizujú pravidelné výstavy ZSF od roku 1968. Významný úspech dosiahol v roku 1997, keď zvíťazil na AMFO Diafoto. O rok neskôr mu udelili titul Autor Zväzu slovenských fotografov. Ďalšie prvé ceny získal na súťaži Slovensko moje (2002), na medzinárodnom salóne STROM a na výstave Zväzu slovenských fotografov (obidve v roku 2004). V rokoch 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 mal fotografie v slovenskej kolekcii, ktorá získala zlaté medaile v kategórii fotoklubov na výstave Trierenberg Super Circuit v rakúskom Linzi. Tohto roku si víťazstvo zopakoval. V súťaži o Najkrajší kalendár získal v roku 2006, 2007 a 2011 tri ceny za kalendáre Tatry, Nebo a zem, Krajina farieb a KRIVÁŇ – Slovensko. V rokoch 2001 a 2003 sa prezentoval autorskými výstavami v Slovenskom inštitúte v Ríme, v roku 2002 na našom zastupiteľstve v Jakarte a spolu s Jurajom ČECHOM usporiadali spoločnú výstavu Zmysel života s 365 fotografiami v Liptovskom múzeu. Na podporu Vysokých Tatier v roku 2005 prezentoval svoju tvorbu Tatier v talianskom Terste. V roku 2007 mal autorskú výstavu na 12. medzinárodnom festivale fotografie v Číne v Li Shui (Čína) a vo Vinnipecu (Kanada), v roku 2008 v Rivne (Ukrajina) v roku 2011 v Kijeve (Ukrajina). Z 12. medzinárodného festivalu fotografie z Li Shui (Čína) sa prezentoval autorskou výstavou v Galérii Ľ. Fullu v Ružomberku pod názvom Sedem dní v Číne a následne jej reprízami v Žiline, v Piešťanoch a na spoločnej výstave Sen o sne s Marcelom Koleštikom v Bratislave. V roku 2009 vystavoval svoju tvorbu Živly zeme -Liptov -Tatry v Krakove, v Prahe a v Košiciach. V roku 2004 a v roku 2008 dostal Cenu primátora mesta Ružomberok za prínos do fotografického diania na Slovensku. Je spoluautorom publikácií Slovensko – krajina farieb a Ukladanie do pamäti – Ružomberok. Bol vedúcim členom delegácie, ktorá na 28. svetovom kongrese FIAP v Číne získala pre Slovensko právo usporiadať 29. svetový kongres FIAP v roku 2008. Na kongres v Číne pripravil kvalitnú multimediálnu prezentáciu Slovenska a reprezentačné materiály. V tom istom roku mu udelila Medzinárodná federácia fotografického umenia titul ESFIAP za zorganizovanie 29. Svetového kongresu FIAP na Slovensku. V roku 2009 sa zúčastnil 13. medzinárodného festivalu fotografie v Číne v Li Shui, kde získal čestné uznanie za svoju fotografickú tvorbu. V roku 2011 zostavil kolekciu Fotoklubu pri ZSF, ktorá získala 1. miesto na mapovom okruhu Nekázanka v Prahe. Na medzinárodnej súťaži získal FSS BRONZE MEDAL - FOR ТHЕ FIRST INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY “CACAK 2011. Na 36. ročníku umeleckej fotografie členov ZSF získal 1. miesto. V tomto roku tiež spolu s Jurajom Vohnoutom a Miroslavom Brtkom prezentovali krásu našej krajiny v Báčskom Petrovci, kde vystavovali svoje fotografie pod názvom Tatry.

Výstavu Sedem dní v Číne prezentoval v Ružomberku, v Žiline, v Piešťanoch a na spoločnej výstave s Marcelom Koleštíkom Sen o sne v Bratislave. V Ružomberku bol riaditeľom piatich ročníkov Európskeho fotofestu fotoklubov a piatich detských fotokempov, retro výstavy 40 rokov ZSF, 36. ročníka výstavy umeleckej fotografie členov ZSF, sprievodných výstav a podujatí k 29. svetovému kongresu FIAP a 40. výročiu založenia ZSF.

Nie náhodou Ľubomír Schmida už 31 rokov tvorí rozsiahly cyklus fotografií Živly zeme. On sám je totiž živel. Ako autor i ako organizátor fotografického života. Jeho tvorba sa pohybuje dakde na hranici vyššieho princípu univerza. Aby som vám to trochu priblížil: Sú veci medzi nebom a zemou, ktoré niektorí nevnímajú vôbec, niektorí chápu čiastočne a sú aj takí, čo sa v nich vyznajú lepšie ako iní. Ľubomír patrí do tejto kategórie. V cykle Živly zeme ide až na hranicu ezoterických pocitov – v slovníku cudzích slov som sa dočítal, že sú to pocity, ktoré by mali zostať utajené, alebo dostupné len vyvoleným. Tak si vyberte! Ľubomír Schmida sa presadil na domácom i zahraničnom fóre, pravidelne prispieva svojimi snímkami do súťažných kolekcií fotoklubov reprezentujúcich Slovensko, kde v posledných rokoch dosahujeme vynikajúce výsledky. Spomeňme Trierenberg Super Circuit, kde v obrovskej konkurencii už šesťkrát zvíťazili.

Ľubomír Schmida má však na svojom konte nielen úspechy ako tvorivý fotograf, ale na slovenskom fotografickom poli zanecháva výraznú brázdu aj ako organizátor. Vo funkcii predsedu Zväzu slovenských fotografov sa odborne a systematicky podieľa na príprave i organizovaní zväzových výstav, rôznych seminárov a školení, kde odovzdáva svoje bohaté skúsenosti ako lektor. Taktiež organizuje fotografické semináre, je členom medzinárodných porôt FIAP, PSA a kurátorom rôznych výstav doma i v zahraničí.

Zúčastnil sa troch svetových fotografických festivalov v Čine v Li Shui v rokoch 2007, 2009 a 2011, kde prezentoval slovenskú fotografickú tvorbu, ako aj Liptov a Tatry svojou autorskou výstavou ŽIVLY ZEME. Taktiež je zakladateľom svetovej asociácie fotografických múzeí s 22 múzeami po celom svete. V roku 2009 sa za svoju tvorbu dostal do prestížnej publikácie The Best Photographers V. vydaných v Prahe. Publikoval vo viacerých odborných časopisoch a v roku 2008 Slovenská televízia natočila o jeho tvorbe medailón. V roku 2010 zorganizoval reprezentačnú kolekciu fotografií Fotoklubu ZSF na medzinárodné bienále Interfotoklub Vsetín ČR, ktorá získala zlatú medailu. Z tejto víťaznej kolekcie bol zostavený kalendár, ktorý získal v súťaži o najkrajší kalendár 3. miesto v kategórií regionálnych kalendárov a v kategórií autorské kalendáre Kriváň –Slovensko získal Ľubomír Schmida 2. miesto. Na 36. ročníku umeleckej fotografie získal 1. miesto a na medzinárodnom fotografickom salóne Fotofórum 2011 cenu primátora mesta Ružomberok.

Ružomberok má osobité postavenie v histórii slovenskej fotografie. V roku 1968 práve v tomto meste založili Zväz slovenských fotografov, organizujú sa tu dva medzinárodné fotografické salóny pod záštitou FIAP – Fotoforum a Strom. Okrem tohto Ľubomír Schmida založil a organizačne pripravil osem ročníkov Európskeho fotofestu fotoklubov. Záslužná je najmä jeho starostlivosť o mladú generáciu, pre ktorú v meste pod Čebraťom usporiadali už šesť detských fotocampov s veľkým úspechom. Na záver oboch podujatí pripravili výstavy najlepších prác. Mohli ich vidieť aj účastníci seminárov Zväzu slovenských fotografov, ďalej na 28. svetovom kongrese FIAP v Číne ale hlavne na 29. svetovom kongrese FIAP na Slovensku, čo malo pozitívny ohlas u vedenia FIAP ako aj u delegátov kongresu. Na 5. valnom zhromaždení bol opätovne zvolený za predsedu ZSF. Je držiteľom medzinárodných titulov AFIAP,ESFIAP,MZSF. Od roku 2009 zástupcom americkej fotografickej asociácie PSA na Slovensku.

Výstava obrazov MAĽOVANÉ SVETLOM je vrcholnou dlhoročnou tvorbou, ktorá je obrazove spracovaná klasickým fotografickým postupom na špičkovom materiály CIBA Chrome ( Ilford Chrome) s päťstoročnou farebnou stálosťou.

JUDr. Juraj ČECH, PhD., AZSF - kurátor výstavy

Slovak holders of FIAP awards: Ľubomír SCHMIDA AFIAP,ESFIAP,AZSF,MZSF

PAINTED WITH LIGHT

from the cycle Elements of the Earth 1980 - 2013

ĽUBOMÍR SCHMIDA, is living and working in Ružomberok since birth. In 1980 he became a member of the Photoclub of the Liptov Museum in Ružomberok and since 1982 he is also a member of the Association of Slovak photographers. In 1983 he prepared his first author’s exhibition in the minigallery of the Liptov Museum in Ružomberok. Three years later, he was first in the state competition Golden needle. He regularly participates in domestic and foreign exhibitions, works as lecturer at photographic seminars. Since 1995 he is the chairman of the Association of Slovak photographers seated in Ružomberok, where regular exhibitions of the ASP take place since 1968. He gained great success in 1997 when he won the state AMFO Diaphoto. One year later he received the title Author of the Association of Slovak photographers. He finished first also in other competitions like My Slovakia (2002), the international lounge STROM and the exhibition of the Association of Slovak photographers (both in 2004). In 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 he presented some photographs in the Slovak collection which won golden medals in the category photoclubs on the exhibition Trierenberg Super Circuit in Linz, Austria. He repeated his victory this year. In 2006, 2007 and 2011 he got three prizes for calendars Tatry, Nebo a zem (Tatras, Sky and earth), Krajina farieb (Country of colors) and KRIVÁŇ – Slovensko (mountain Krivan – Slovakia) in the competition Most beautiful calendar. In 2001 and 2003 he presented author’s exhibitions in the Slovak institute in Rome, in 2002 at our embassy in Jakarta and together with Juraj ČECH he organized the exhibition Sense of Life with 365 photographs in the Museum of Liptov. In 2005, to support the High Tatras, he presented his works Tatras in Trieste, Italy. In 2007 he held an author’s exhibition on the 12. international festival of photography in China in Li Shui and in Winnipeg (Canada), in 2008 in Rivne (Ukraine), 2011 in Kiev (Ukraine). He presented the 12. international festival of photography in Li Shui (China) as an author’s exhibition in the Gallery of Ľ. Fulla in Ružomberok named Seven days in China and afterwards its repetitions in Žilina, in Piešťany and on an exhibition held with Marcel Koleštik in Bratislava called Dream about a dream. In 2009 he presented his work Elements of the Earth – Liptov – Tatras in Krakow, in Prague and in Košice. In 2004 and 2008 he was given the Prize of the mayor of town Ružomberok for contributing to photographic happenings in Slovakia. He is a co-author of publications Slovakia – country of colors and Saving to memory – Ružomberok. He lead the delegation which on the 28. World congress FIAP in China gained the right to organize the 29. World congress FIAP in Slovakia taking place in 2008. For the congress in China, he prepared a qualified multimedia presentation of Slovakia with representation materials. In the same year the International federation of photographic art titled him ESFIAP due to his organizing the 29. International congress FIAP in Slovakia. In 2009 he participated in the 13. international festival of photography in Li Shui (China), where he was honored for his photographic work. In 2011 he created a collection of the Photoclub of ASP, which won the first place in the map circle Nekázanka in Prague. In the international competition he gained the FSS BRONZE MEDAL - FOR ТHЕ FIRST INTERNATIONAL EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY “CACAK 2011. He won the first place on the 36. exhibition of art photography among ASP members. In the same year together with, Juraj Vohnout and Miroslav Brtka, he presented the beauty of our country in Báčsky Petrovec, where they presented their photographs under the name Tatras.

It is no coincident that Ľubomír Schmida creates a wide range cycle of photographs Elements of the Earth for 31 years. He himself is an element. As an author and organizer of photographic life. His work is moving somewhere on the edge of higher principal of the universe. To clarify it more: There are things between heaven and earth which some do not see at all, some understand it partially and then there are those who know them better than others. Ľubomír belongs to this category. In the cycle Elements of the Earth he goes to the edge of esoteric feelings – I found in the dictionary of foreign words that these are feelings which should stay hidden, or should be reachable only for selected ones. Now choose! Ľubomír Schmida broke through in the domestic and foreign forums, he regularly contributes his photographs to competition collections of photoclubs representing Slovakia, where we've reached excellent results in the past few years. Let us mention Trierenberg Super Circuit where they faced big concurrence and won six times already.

Ľubomír Schmida, however, does not only have markedly success as a creative photographer, he also leaves a significant milestone in the Slovak photographic field as an organizer. As the chairman of the Association of Slovak photographers he scientifically and systematically participated in preparing and organizing associated exhibitions, various seminars and lectures, where he passed along his rich experience as a lecturer. He as well organizes photographic seminars; he is a member of international committees FIAP, PSA and curator for various exhibitions here and abroad.

He participated in three world photographic festivals in Li Shui in China in 2007, 2009 and 2011, where he presented Slovak photographic works, as well as Liptov and Tatras through his author’s exhibition called ELEMENTS OF THE EARTH. He is also founder of the world association of photographic museums with 22 museums all around the world. In 2009, due to his works, he was included in the prestige publication The Best Photographers V. published in Prague. He published his works in several scientific magazines and in 2008 the Slovak Television channel made a medallion about his work. In 2010 he organized a representation collection of photographs by Photoclub ASP for the international biennale Interphotoclub Vsetín CR, which achieved a gold medal. Out of this winning collection a calendar was composed, which achieved 3. place in the competition for the most beautiful calendar in the category regional calendars and Ľubomír Schmida achieved 2. place in the category author calendars Kriváň – Slovakia. He won the first place on the 36. exhibition of art photography and the prize of the mayor of town Ružomberok on the international photographic lounge Photoforum 2011.

Ružomberok has a specific status in the history of Slovak photography. In 1968 the Association of Slovak photographers was founded in this town, as well two international photographic lounges under the auspices of FIAP – Photoforum and Strom are being organized here. Besides this, Ľubomír Schmida founded and organizationally prepared eight exhibitions of the European photofest of photoclubs. His care for the young generation is most praiseworthy; he organized already six very successful child photocamps in the town below Čebrať. At the end of both events the best works were presented. They could be seen also by seminar participants from the Association of Slovak photographers, then on the 28. world congress FIAP in China and mainly on the 29. world congress FIAP in Slovakia, what showed a very positive reaction from the FIAP leadership as well as from the congress delegates. During the 5. general assembly he was again announced chairman of ASP. He hold international titles AFIAP,ESFIAP,MZSF. Since 2009 he is representative of the American photographic association PSA in Slovakia.

The exhibition of pictures PAINTED WITH LIGHT is the peak of long-year work, where image is worked based on classic photographic procedures on top material CIBA Chrome (Ilford Chrome) with five-hundred-year color stability.

JUDr. Juraj ČECH, PhD., AZSF - curator of the exhibition